DiamondX Speakers Worldwide

Approved March 2019 - September 2019

Lead Speaker

Kelly Tan Diamond Cutter Institute

Tan, Kelly

Singapore
SCIM 1, 2, 3, 4, 5

Xia Wang

Wang, Xia

Shanghai
SCIM 1, 3, 4

Jeann Zhuang

Zhuang, Jeann

Singapore
SCIM 2, 3, 4, 5

Speaker

Seiji Arao

Arao, Seiji

Guadalajara
SCIM 1, 2, 3, 4, 5

Stanley Chen

Chen, Stanley

Shenzhen
SCIM 1, 3, 4

Uta Scharf

Scharf, Uta

Berlin
SCIM 1, 4, 5

Penny Wong

Wong, Penny

Hong Kong
SCIM 1, 4, 5

Alison Xiaoping Zhou

Zhou, Alison (Xiaoping)

Shenzhen
SCIM 1, 2, 4, 5

Associate Speaker

Hong (Phuong) Lan

Hong, Phuong Lan

Ho Chi Minh City
SCIM 4

Jenny (Yifei) Li

Li, Yifei (Jenny)

Hua Lien
SCIM 1, 3, 4, 5

Ella (Ying Tong) Lu

Lu, Ella (Ying Tong)

Shenzhen
SCIM 1, 2, 3, 4, 5

Sugeng Shi

Shi, Sugeng

Singapore
SCIM 1, 3, 4, 5

Wang Tian

Wang, Tian

Beijing
SCIM 1, 3, 4

Speaker Trainee

Emily Chan

Chan, Emily

Taipei
SCIM 1, 3, 4, 5

Sharon Fan

Fan, Sharon

Taichung
SCIM 3, 4, 5

Katheryn Fetchenhier

Fetchenhier, Katheryn

Colorado
SCIM 1, 2, 3, 4

Xintian Ie

Ie, Xintian

Singapore
SCIM 1, 3, 4

Nour Ibrahim

Ibrahim, Nour

Romania
SCIM 1, 3, 4, 5

Lisa (Xiuhong) Li

Li, Lisa (Xiu Hong)

Shanghai
SCIM 3, 4, 5

Anai Luis Rojo

Luis Rojo, Anai

Mexico City
SCIM 3

Sok Teng Ng

Ng, Sok Teng

Kuala Lumpur
SCIM 3, 4, 5

Uyen Pham Phuong

Pham Phuong, Uyen

Ho Chi Minh City
SCIM 1, 3, 4, 5

Janice Sanders

Sanders, Janice

Colorado
SCIM 1, 3, 4, 5

Salvina Siu

Siu, Salvina

Hong Kong
SCIM 3, 4, 5

Alix Rowland

Rowland, Alix

Colorado
SCIM 1, 2, 3, 4, 5

Close Menu